siteyi görüntüleyebilmek için cihazınızı yatay konuma çeviriniz

ana sayfa

hizmetler 

altyapı mühendisliği

altyapı, bir sosyal çevre ya da işletmenin çalışması için gerekli olan temel fiziksel ya da örgütsel yapıdır.

genel olarak bir yapının bütününün gelişimin desteklemek amacı ile iskelet oluşturan birbirine bağlı yapısal elemanlar kümesi olarak tanımlanabilir.

terim olarak sosyal çevreye hizmet eden yollar, su temini yapıları, kanalizasyon, elektrik ve iletişim hatları vb. yapılar olarak düşünüleceği gibi toplumsal yaşam koşulları temel hizmet ve ihtiyaçlarını sağlayan, sürdüren ve geliştiren birbirlerine bağlı fiziki bileşenler olarak da tanımlanabilir.

birçok altyapı projeleri mühendisler, şehir plancıları veya mimarlar tarafından tasarlanır. genel olarak yol ve raylı sistem ulaşım ağları, su ve atık su sistemleri altyapı inşaat mühendisleri, elektrik güç ve aydınlatma sistemleri elektrik mühendisleri ve iletişim, bilgisayar ve görüntüleme sistemleri sistem mühendisleri tarafından tasarlanmaktadır.

şehir altyapısı durumunda, sonrasında detaylı tasarımı inşaat mühendisin yapmasına rağmen, yollar, yürüyüş yolları ve kamu alanlarına ait genel düzenlemeler bazen şehir plancıları veya mimarlar tarafından tasarlanır. eğer yapı tasarımı gerekli ise mimar, endüstriyel veya proses yapısı ise endüstri ya da proses mühendisleri tarafından tasarlanır.

sunduğumuz mühendislik hizmetleri aşağıda listelenmiştir;

 • hafriyat planlama ve tasarımı
  • temel tasarımı
  • kazı ve dolgu dengeleme
  • kazı planları hazırlama
 • kaplamalar
  • beton kaplamalar
  • asfalt kaplamalar
  • analizlerin yapılması
  • tasarımın yapılması
 • yağmur ve yüzey suları
  • hidrolojik veri tabanı oluşturulması
  • arazi kotlarının düzenlenmesi
  • kapalı ve açık kanalların tasarımı
  • menfezler
 • su depolama sistemleri
 • atık su sistemleri
  • borulama sistemleri
  • menhol ve bacalar
 • yangın sistemleri
 • betonarme, mekanik ve elektrik tasarımları koordinasyon planlarının hazırlanması

tasarım ve yönetim süreci mühendislik görevleri açısından genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleşir;

hazırlık çalışmaları

 • mevcut ve gelecekteki trafik yükleri, mevcut kapasite ve verilecek hizmetin bugünkü ve gelecekteki standartların belirlenmesi
 • ön araştırma çalışmaları yaparak, mevcut duruma ait hava fotoğrafları, haritalar ve planların edinilmesi
 • topoğrafik özellikler ve mevcut yapılar gibi muhtemel çakışmaların tanımlanması
 • çevresel etki çalışmalarının yapılması;
  • insan çevresel etkilerinin değerlendirilmesi (ses kirliliği, koku, elektromanyetik, parazit vb.)
  • tabii çevresel etkilerin değerlendirilmesi (ekosisteme verilen rahatsızlık)
  • kirlenmiş toprakların varlığının değerlendirilmesi
 • verilen zamanlama, hizmet standartları ve çevresel etkiler ile mevcut yapılar veya araziye göre çeşitli ön tasarımların önerilmesi
 • çeşitli ön tasarımların maliyetleri belirlenerek önerilerin sunulması

detaylı ölçümleme

 • inşaat sahasında detaylı bir ölçüm çalışması yapılması
 • mevcut altyapıya ait projelerin elde edilmesi
 • toprak altındaki altyapı elemanlarının belirlenebilmesi için keşif çukurlarının açılması
 • zeminin taşıma kapasitesinin belirlenebilmesi için geoteknik araştırmaların yapılması
 • toprak kirliliğinin yapı, derece ve sınırının belirlenebilmesi için numuneler alarak testlerin yapılması

detay mühendisliği

 • detaylı planların ve teknik şartnamelerin hazırlanması
 • detaylı malzeme metrajlarının hazırlanması
 • detaylı keşif hazırlanması
 • genel iş programının oluşturulması

gerekli izinler

 • çevre ve diğer düzenleyici kurumlardan izin veya ruhsatların alınması
 • mülk sahipleri ve işletmecilerden işin yapımından dolayı etkilenebilecek varlıkları için izinlerin alınması
 • acil durum hizmetlerinin bilgilendirilmesi ve acil durumlarda uygulanacak planların hazırlanması

ihale süreci

 • idari şartnameler ve diğer ihale dokümanlarının hazırlanması
 • ihaleye katılacak olanları organize ederek ihale ilanın verilmesi
 • ihale sürecinde yüklenici sorularına ve sorunlarına cevap verilmesi
 • tekliflerin alınıp değerlendirildikten sonra işverene önerilerde bulunulması

müşavirlik hizmetleri

 • işveren ve ana yüklenici arasında anlaşma imzalanmadan önce, gerekli bütün izinlerin alınmış olması, ana yüklenici tarafından bütün inşaat öncesi proje ve dokümanlarının teslimlerinin yapılmış olması kaydıyla “işe başlama emrini” verilmesi
 • ana yüklenici ve varsa alt yüklenicilere ait tüm iletişim bilgilerinin alınarak düzenli ve programına bağlı toplantıların düzenlenmesi
 • ana yüklenici ve varsa alt yüklenicilerin detaylı iş programlarının alınması
 • ana yükleniciden detaylı trafik yönlendirme ve acil durum planlarının alınması
 • sertifikasyon, sigorta ve teminatların alınması
 • ana yüklenicinin teslim ettiği imalat çizimlerinin incelenmesi
 • malzemeler için kalite kontrol laboratuvarı raporlarının alınması
 • gerektiği zamanlarda ana yüklenicinin revizyon isteklerinin gözden geçirilmesi ve buna göre iş emirlerinin değiştirilmesi
 • iş akış programını takip ederek kısmi ödemeler için izin/onay verilmesi
 • işler büyük ölçüde tamamlandığında çalışmaların incelenmesi ve eksik veya kusurlu işlerin listelerinin hazırlanması
 • test veya devreye alımların gözlemlenmesi
 • tüm bakım ve işletim kılavuzları ile garantilerin eksiksiz olduğunun doğrulanması
 • “inşa edildiği gibi” proje ve dokümanlarının hazırlanması